top of page

FÖRENINGENS

STADGAR

§ 1. Verksamhetsområde och ändamåL

 

1. Föreningens verksamhetsområde är landsomfattande. 

 

2. Föreningens ändamål är att: 

  • utöva en rådgivande, upplysande och hjälpande verksamhet till alla föreningsmedlemmar och deras familjer. 

  • sprida information och kunskap om 22q11-deletionssyndrom till sjukvården, socialtjänsten, skolor, förskolor, kuratorer samt alla som medverkar i utredningar, rådgivning och vägledning om personer med 22q11-deletionssyndrom.

  • arbeta för att beslutande myndigheter skall få kännedom om diagnosgruppens speciella behov. 

  • medverka till en aktiv forskning kring 22q11-deletionssyndrom.

  • samverka med föreningar för diagnosgruppen 22q11-deletionssyndrom i andra länder i syfte att utbyta information. 

 

3. Föreningen är en självständig juridisk person och har sitt säte i Göteborg. 

 

§ 2. Medlemskap

 

1. Medlem i föreningen kan alla vara som har diagnosen 22q11-deletionssyndrom och/eller deras familjer. Medlem kan även vara andra som av medicinska och/eller andra skäl har intresse av medlemskap. 

 

2. Medlemskapets rättigheter, skyldigheter och rösträtt tillkommer endast betalande medlemmar. 

 

3. Medlemskap upphör om medlem inte efter påminnelse betalar medlemsavgiften.(se styrelseprotokoll från 12 okt. § 6

 

4. Medlem som allvarligt bryter mot föreningens stadgar eller agerar i skadande syfte mot föreningen kan komma att uteslutas, efter styrelsebeslut.

 

5. Föreningen 22q11 är medlem i Riksförbundet Sällsynta diagnoser. Detta innebär att varje enskild medlem även är registrerad i Riksförbundet Sällsynta diagnoser. 

 

§ 3. Medlemsavgifter

 

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet för nästkommande kalenderår. 

 

§4. Föreningsmöte

 

1. Föreningsmöte kan antingen vara ordinarie årsmöte eller extra föreningsmöte.
Årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Extra möte sammankallas av föreningsstyrelsen antingen på eget initiativ eller när det, för att behandla viss angiven fråga, påfordras av medlemmar som tillsammans representerar minst 25 % av föreningens totala röstetal vid föreningsmöte.

Extra föreningsmöte skall hållas inom två månader från det begäran inkommit till föreningsstyrelsen. I nämnda tidsperiod skall i förekommande fall inte inräknas månaderna juni, juli och augusti.

 

2. Styrelsen kallar till föreningsmöte och bestämmer tid och plats för mötet. Kallelse skall utgå minst 45 dagar före mötet. Förslag till dagordning jämte övriga erforderliga handlingar skall utsändas eller hållas tillgängliga hos styrelsen minst två veckor före mötet.

 

3. Medlemmar äger rätt att till årsmötet inkomma med motioner som skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före mötet.

 

4. Styrelsen skall avge yttrande över de motioner som kommit in. Inkomna motioner och föreningsstyrelsens yttrande skall bifogas förslaget till dagordning, som erhålls på årsmötet.

 

5. Förutom nämnda möten kan styrelsen kalla till informationsmöten vid vilka för föreningen bindande beslut ej kan fattas. 

 

 

§ 5. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas

1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande.

2. Fråga om mötets behöriga utlysning.

3. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.

4. Fastställande av dagordningen. 

5. Val av ordförande och övriga funktioner för mötet.

6. Fastställande av verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansräkning.

7. Behandling av revisionsberättelse.

8. Fråga om ansvarsfrihet.

9. Beslut om arvoden.

10. Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår. 

11. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår.

12. Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i styrelsen.

13. Val av ordförande, kassör samt sekreterare för föreningen.

14. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen. 

15. Val av övriga funktionärer. 

16. Val av revisorer och ersättare för revisorer.

17. Utseende av valberedning.

18. Övriga ärenden som av styrelsen förelagts årsmötet.

19. Behandling av inkomna motioner.

20 Ärenden, som mötet med minst tre fjärdedels majoritet beslutar ta upp till behandling. 

 

Vid extra föreningsmöte får, förutom punkterna 1 – 5 ovan, endast behandlas den eller de frågor som föranlett att mötet sammankallats. 

 

Beslut vid föreningsmöte fattas genom öppen omröstning om mötet ej beslutar annorlunda för visst fall. 

 

Som mötets beslut gäller den mening som fått högst antal angivna röster, om ej dessa stadgar eller mer än hälften av mötesdeltagarna kräver kvalificerad majoritet för att beslut skall gälla. Vid lika röstetal har fungerande ordförande utslagsröst utom vid val, då lotten avgör. 

 

Styrelsens ledamöter har ingen rösträtt i frågor som rör ansvarsfrihet för styrelsens egen förvaltning. 

 

 

§ 6. Styrelse

 

Styrelsen skall bestå av ordförande och högst ytterligare sex ledamöter jämte högst fyra ersättare. Årsmötet fastställer antalet styrelseledamöter och ersättare. Ordföranden utses upp till två år. Ledamöter och ersättare utses till ett eller två år. Avgående ordförande, ledamöter och ersättare kan omväljas. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och erforderliga funktionärer. 

 

1. Det åligger styrelsen att handha föreningens angelägenheter, förvalta dess tillgångar samt teckna dess firma. Styrelsen må ge en eller flera styrelsemedlemmar fullmakt att teckna föreningens firma. Styrelsen skall föra protokoll över sina sammanträden.

 

2. Styrelsen har att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter och vid årets slut sammanställa dem i resultat- och balansräkning, samt avge berättelse över föreningens verksamhet. Sammanställningen och berättelsen skall föreläggas årsmötet.

 

3. Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av dess ledamöter är närvarande eller skriftligen bekräftar beslutet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden. 

 

§ 7. Verksamhetsår och revision

 

Verksamhetsår är kalenderår. Dock omfattar det första verksamhetsåret tiden från föreningens bildande till utgången av nästkommande kalenderår. Styrelsens förvaltning granskas av en revisor utsedd av årsmötet. Styrelsen har att senast den 1 februari ställa erforderliga handlingar till revisorns förfogande för granskning. Revisionsberättelse skall avges till styrelsen senast 1 mars och därefter föreläggas årsmötet. 

 

§ 8. Valberedning

 

Valberedningen skall ge förslag till val av funktionärer samt tillställa styrelsen detta förslag senast 30 dagar före det möte vid vilket val skall hållas. 

 

 

§ 9. Stadgeändring och upplösning

 

1. Beslut om ändring av dessa stadgar eller beslut om upplösning av föreningen kan endast fattas vid två årsmöten eller ett årsmöte och ett föreningsmöte under samma verksamhetsår. Sådant beslut är giltigt när det fattas antingen av ett årsmöte med minst tre fjärdedelar av samtliga röster eller med en enkel majoritet av två på varandra följande möten med minst tre månaders mellanrum. Ett av dessa möten skall vara ordinarie. 

 

2. Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till Ågrenska, Box 2058, 436 02 Hovås, Tel: 031-750 91 00, Epost:agrenska@agrenska.se, www.agrenska.se.

 

Ovanstående stadgar har blivit antagna vid konstituerande föreningsmöte 000506.

Ändring vid årsmöte 040320.

Ändring vid årsmöte 070324.

bottom of page